Pages Menu

Categories Menu

Posted by on sty 25, 2018 in Zdrowie |

Częstość negatywizowania się ON w kile wczesnej

Według zbiorczych danych ujemny ON stwierdza się po leczeniu u 53—96% chorych na kiłę pierwotną i u 38—85% leczonych z powodu kiły wtórnej. Tak znaczne wahania w częstości ujemnego ON, podawane przez różnych autorów, stają się zrozumiałe, jeśli uwzględni się różną wielkość i dobór badanych grup chorych, rozmaity okres kontroli poleczeniowej i jej systematyczność oraz posługiwanie się różną techniką. Dane potwierdzają przekonywająco prostą zależność między częstością negatywizowania się ON a wstępnym rozpoznaniem. Według różnych źródeł u 1/2 chorych na kiłę wczesną ON pozostaje trwale dodatni nawet po najbardziej intensywnym leczeniu penicyliną. W odniesieniu do poszczególnych okresów kiły wczesnej — odsetek trwale dodatnich odczynów Nelsona jest najniższy u chorych na kiłę pierwotną, wyższy — u leczonych z powodu kiły wtórnej wczesnej, a najwyższy — u chorych na kiłę wtórną nawrotową i utajoną wczesną. W grupie 318 chorych z tą ostatnią postacią kiły doszło do negatywizacji ON zaledwie u 30,2% chorych. Przeciwstawić temu należy fakt całkowitego znikania immobilizyn prawie u 100% chorych na kiłę pierwotną, u których czas kontroli poleczeniowej był dostatecznie długi.