Pages Menu

Categories Menu

Posted by on sty 25, 2018 in Zdrowie |

Wpływ leczenia penicyliną na odczyn Nelsona w kile wczesnej

Prawie 20-letni okres stosowania ON stworzył podstawę do oceny jego wartości w poleczeniowej kontroli chorych na kiłę wczesną. Zainteresowanie tym odczynem skupia się wokół następujących spraw: 1) czasu i częstości negatywizowania się ON po przeprowadzeniu rutynowego leczenia kiły wczesnej — w zestawieniu z ilościowymi OK; 2) możliwości uproszczenia, a zwłaszcza skrócenia kontroli poleczeniowej; 3) wykorzystania ON jako sprawdzianu nie tylko klinicznego, ale i biologicznego wyleczenia kiły wczesnej. Poleczeniowemu zachowaniu się ON w kile wczesnej poświęcono w ostatnim piętnastoleciu bardzo wiele prac. Już wstępne badania, oceniane później z perspektywy wieloletniej kontroli, pozwoliły ustalić: 1. Z uwagi na posługiwanie się z zasady jakościowym ON — odczyn ten z natury rzeczy stwarza — w porównaniu z ilościowymi OK — bardziej ograniczony wgląd w ustępowanie immobilizyn z surowicy, jako skutku leczenia. 2. Porównywanie ON wykonywanego w różnych pracowniach musi być bardzo ostrożne ze względu na brak standaryzacji tego odczynu. 3. Późniejsze, w porównaniu z OK, pojawianie się ON u chorych na kiłę wczesną zbiega się z późniejszym negatywizowaniem się tego ostatniego odczynu, a więc z jego dłuższym utrzymywaniem się po przeprowadzeniu leczenia. 4. Przechodzenie dodatniego ON w ujemny zależy od czasu dzielącego leczenie od zakażenia i od szybkości negatywizowania się ilościowych OK, nie zależy natomiast od miana tych ostatnich. W świetle kontroli poleczeniowej stwierdza się następujące zachowanie się ON: a) nie pojawia się on z reguły u tych chorych na kiłę pierwotną, u których był on ujemny przed leczeniem; b) dodatni odczyn przechodzić może w następstwie leczenia w ujemny tym częściej i tym wcześniej, im termin zakażenia jest mniej odległy; c) słabo dodatnie i wątpliwe ON stwierdzane w trakcie kontroli stanowią często zapowiedź późniejszej całkowitej seronegatywizacji odczynu; d) u części chorych leczenie penicyliną pozostaje bez wpływu na ON, który utrzymuje się nieograniczenie długo jako silnie dodatni.